Mieczyki - jak hodowac

o utrzymanie porządku publicznego (na przykład, wybrane obszary bezpieczeństwa, edukacji, handlu, zaopatrzenia w wodę, nadzór medyczny i higieniczne);

o ochronie praw i wolności obywatelskich;

O przepisów socjalnych; i

o tworzenie warunków dla zdrowej gospodarki (polityki waluty, system ubezpieczeń, polityki podatkowej, która pozwala na poprawę administracji, zarządzania finansami, polityki gospodarczej, uczestnictwa w polityce regionalnej, polityki energetycznej, a krajowa polityka transportowa).zbiorniki do pomp ciepła

Mieczyki - jak hodowac

Zadania te są wykonywane przez centralne organy państwa i ich oddziałów regionalnych (tj lokalnych instytucji administracji państwowej). Wszystkie pozostałe zadania powinny być w gestii lokalnych i regionalnych organów samorządowych.

1.2 Rola samorządów w administracji publicznej

Chociaż wykonanie władzy państwowej jest terytorialnie określona przez granice państwa, samorządów reguluje zadania publiczne w ramach ich terytorium oraz kwalifikacji w zakresie zgodności z konstytucją i prawem. Jako ustawodawcy, państwo ciągle próbuje, na mocy przepisów prawa, w celu zapewnienia ograniczenia dla samorządów; Dlatego konieczne jest, aby upewnić się, status samorządów poprzez następujące rodzaje rezerw:

O instytucjonalnych. Upewnić się, że obywatele są reprezentowane przez wolnych wyborów na szczeblu państwowych, regionalnych i komunalnych. przedstawiciele regionalnych i miejskich muszą mieć prawo do regulowania wszelkich odpowiednich problemów w ramach prawa i zgodne z ich odpowiedzialności. Miasto i stowarzyszenia samorządowe powinny brać czynny udział w reprezentowaniu swoich wyborców do rządu, parlamentu i innych organizacji i stowarzyszeń w celu zapewnienia, że ??zasada Konstytucyjnego Republiki zgodny z demokratycznych praw i zasad. Samorząd jako formy organizacyjnej, jest w dużej mierze zwolniony z takiej kontroli, z wyjątkiem przypadku gdy sąd ma prawo rozstrzygać w przypadku uderzenia na prawo.
Wpis zawdzięczamy https://jakubisiak.pl/